Uw betrouwbare partner voor professioneel textiellinnen voor zorgsector, horeca, bedrijven en groothandel

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Art. 1: OFFERTES / ORDER
Al onze offertes zijn vrijblijvend en behoudens verkoop. Elke bestelling, aanbod en/of orderbevestiging bindt partijen onherroepelijk. Indien de klant zijn order om welke reden ook annuleert, hebben wij recht op een schadevergoeding waarvan het minimum wordt vastgesteld op 25 % – verhoogd tot 50 % in geval van maatwerk – van de prijs, het meer gevorderde door ons te bewijzen. Hetzelfde geldt in het voordeel van de klant indien wij de bestelling zouden annuleren, tenzij in geval van overmacht.

Art. 2: LEVERINGEN
Alle leveringen gebeuren af fabriek B-8790 Waregem. We nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen en nemen geen vertragingspenaliteiten aan. In geen geval kunnen we aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen voortspruitend uit toeval of overmacht, zoals, bij wijze van voorbeeld en beperkend opgesomd, algemene of gedeeltelijke staking of lock-out, ook bij onze leveranciers, onlusten van elke aard, ongevallen, machinebreuk, gebrek aan transportmiddelen of materiaal, brand, epidemies, enz. De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie van de bestelling. Afwijkingen in de levering qua aantallen in min of meer kunnen geen aanleiding tot betwisting geven en moeten worden aanvaard, zelfs wanneer een opgegeven afwijking wordt overschreden. Deze opgave is immers richtinggevend en niet bindend. Afwijkingen in de leveringen qua gewicht in min of meer kunnen evenmin aanleiding geven tot betwisting en moeten worden aanvaard, ze zullen evenwel slechts verrekend worden, indien deze afwijking minstens 8% bedraagt en dit pro rato van het gewichtsverlies.

Art. 3: VERZENDINGEN
De goederen reizen op gevaar en voor risico van de bestemmeling.

Art. 4: KLACHTEN
Iedere klacht, om geldig te zijn dient bij aangetekend schrijven en ten laatste 5 dagen volgend op de ontvangst van de goederen bij onze firma ingediend te worden. Bij geen enkele klacht kunnen goederen teruggezonden worden, mits schriftelijke toelating van de verkoper. Terugname van goederen houdt nooit erkenning van aansprakelijkheid in. Geen goederen, voorwerp van klachten, zullen aanvaard worden nadat de goederen door de koper of derden bewerkt, behandeld of hersteld werden. De goederen waarvoor een klacht hangende is, moeten onaangeroerd op de bestemming voor bezichtiging blijven. De klant heeft bewaarplicht. Indien de klant over de goederen of een gedeelte ervan beschikt, geldt de volledige levering als aangenomen. In geval van gegronde klacht behouden wij ons het recht naar onze keuze, ofwel de goederen te vervangen of te herstellen dan wel de factuurwaarde terug te betalen.

Art. 5: BETALINGEN
Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze facturen contant betaalbaar te Waregem, netto, zonder korting. Het wisselrisico is ten laste van de koper. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 8%, met een minimum intrestvoet van 12%. In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12% met een minimum van 75,00 euro en een maximum van 3.000,00 euro zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. De niet-terugbetaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Art. 6: ORDERS OP AFROEP
Het contract vormt een ondeelbaar geheel, zelfs indien de levering bij gedeelten moet geschieden, d.w.z. dat orders met afroep in hun totaliteit moeten afgenomen worden door de koper, ten laatste op de dag waarop de laatste afroep plaats moet hebben. Van de data van afroep en van levering kan niet afgeweken worden. De koper kan geen uitvoering van het contract eisen eens de voorziene afroepdata verstreken zijn. Een gedeeltelijke afroep of een afroep na verstreken afroeptermijn geeft aan de verkoper het recht, mits het verzenden van een aangetekende brief, de verkoop te verbreken voor het niet afgeroepen saldo. In dat geval zal de in gebreke zijnde koper gehouden zijn tot een schadevergoeding hoofdens winstverlies, gelijk aan 30% van de waarde van het niet afgeroepen saldo. Deze schadevergoeding zal door de koper te betalen zijn binnen de 10 dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven.

Art. 7: MAAKLOON/PAND EN RETENTIERECHT
Tussen de partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle goederen van de opdrachtgever die zich in onze magazijnen en werkplaatsen bevinden, ons door de opdrachtgever in pand worden gegeven ter nadere garantie van de betaling van het ons verschuldigd maakloon voor reeds teruggegeven goederen. Nieuwe goederen die ons door de opdrachtgever ter bewerking worden toevertrouwd, worden geacht de reeds teruggegeven bewerkte goederen te vervangen. De goederen die ons door de opdrachtgever ter bewerking worden toevertrouwd, worden geacht deel uit te maken van één of dezelfde ondeelbare overeenkomst zelfs wanneer deze overeenkomst in opeenvolgende prestaties wordt uitgevoerd.
De verantwoordelijkheid en het risico over de goederen gaat op de klant over van bij het tot stand komen van de overeenkomst, en in de mate waarin ze op soortgoederen slaat, van zodra deze geïndividualiseerd zijn.

Art. 8: EIGENDOMSVOORBEHOUD
De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs en aanhorigheden. Tot zolang verbindt de klant er zich derhalve toe om deze goederen niet te verwerken, te vervreemden, over te dragen, te verpanden of met zekerheden te bezwaren. Indien de klant dat verbod negeert en in geval van verkoop, zal het eigendomsvoorbehoud, ingevolge zakelijke subrogatie, gelden op de schuldvordering m.b.t. de koopprijs ten aanzien van de derde koper. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. In geval van wanbetaling is de klant ertoe gehouden de nog aanwezige goederen terug te zenden bij sommatie daartoe. In geval de koper de aan ons toebehorende goederen, zelf verwerkte, draagt hij vanaf heden aan ons alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.


Art. 9: AFWIJKENDEVOORWAARDEN VAN DE KOPER
Onze algemene verkoops-en leveringsvoorwaarden, met inbegrip van de clausule van eigendomsvoorbehoud zijn altijd van toepassing zelfs indien de voorwaarden van de koper welke op zijn bestelbon zouden voorkomen, andersluidend zijn. Door het enkel feit van bestelling, erkent de koper kennis genomen te hebben van onderhavige voorwaarden en verbindt hij zich tot de aanvaarding ervan.

Art. 10: UITDRUKKELIJKE BEDING VAN ONTBINDING
Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door ons zal volstaan. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden we ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen eisen; Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.

Art. 11: VERBORGEN GEBREKEN – GARANTIE – AANSPRAKELIJKHEDEN
Opdat de klant aanspraak zou kunnen maken op vrijwaring voor verborgen gebreken, dient aan de wettelijke vereisten daartoe te zijn voldaan. Onze aansprakelijkheid, noch kennis van de verborgen gebreken wordt vermoed. Conventioneel wordt bepaald dat de korte termijn (waarvan sprake in art. 1648 B.W.) zes maanden beloopt vanaf de datum van levering en dat elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering, herstel door de klant of door derden, doorverkoop van het geleverde, verkeerd gebruik, onvoldoende onderhoud of wijzigingen aangebracht zonder onze schriftelijke toestemming. Wanneer het gebrek niet door een eenvoudige controle was vast te stellen, vervalt de aanspraak op vrijwaring eveneens wanneer de klant is doorgegaan met verwerking nadat de eerste verwerkte resultaten beoordeeld konden worden. Evenmin kan de klant aanspraak maken op vrijwaring wanneer de geleverde goederen niet verwerkt werden volgens onze voorschriften die de levering vergezellen en die de klant verklaart te hebben ontvangen. Aanspraken op vrijwaring wegens verborgen gebreken kunnen door de klant niet worden ingeroepen om zijn verbintenissen tot betaling uit te stellen of op te schorten. Onze waarborgverbintenis is persoonlijk tegenover de klant aangegaan. Indien derhalve de klant de geleverde goederen en diensten aan derden overdraagt, kunnen deze derden zich niet rechtstreeks tegenover ons op de garantie beroepen. Onze garantie behelst nooit meer dan de waarborg die door onze leveranciers of producenten zelf aan ons worden aangeboden. Onze aansprakelijkheid tegenover de klant, om welke reden ook, is alleszins beperkt tot de directe en voorzienbare schade, met uitsluiting van elke indirecte schade inzake gebruik of exploitatie. Het bedrag van de schadevergoeding in geval van aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan de totale prijs van de overeenkomst met de klant.

Art. 12 GESCHILLEN, BEVOEGDHEDEN
Het Belgisch recht is van toepassing. Voor alles wat niet uitdrukkelijk geregeld is, is het Belgisch gemeen recht van toepassing. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Gent of Kortrijk bevoegd.